Тип на сделка
  Типове имоти
  Местоположения
  Информация
Контакти
"Стил 21"
гр.Бургас 8000
ул.Кирил и Методий 5, ет.1
тел: +359 56 844622
факс: +359 56 845657
моб: +359 896 742052 - Димитър Милев, Управител
моб: +359 896 772488 - Вера Вардарева, Маркетинг и продажби
e-mail: still21.ltd@gmail.com
skype: stil21ltdВизова информация

Виза краткосрочно пребиваване (тип „С”)

Издава се на чужденец, който влиза в страната еднократно или многократно за срок до 90 дни в рамките на 6 месеца, считано от датата на първото влизане.

Многократната виза за краткосрочно пребиваване може да бъде със срок на валидност до 12 месеца, доколкото не е предвидено друго в международни договори, които са в сила за Република България, или в акт на Министерския съвет.

Забележка: Краткосрочното пребиваване е до 90 дни от датата на влизането в страната. Срокът може да бъде продължен от службите за административен контрол на чужденците по причини от хуманитарен характер.

Целта на пътуване може да бъде:

Частно посещение, при което се представя:
- Покана-декларация за частно посещение на чужденец в Република България (задължително се представя в оригинал!)

Бизнес пътуване, при което се представя:
- Покана-декларация за бизнес пътуване на чужденец в Република България (задължително се представя в оригинал!)

Културен обмен, при което се представя:
- Писмо-покана от Министерство на културата или кмет на съответната община (задължително се представя в оригинал!)

Спорт, при което се представя:
- Писмо-покана от Министерство на младежта и спорта или от съответен спортен клуб(задължително се представя в оригинал!)

Лечение, при което се представя:
- удостоверение от лечебно заведение, издадено по съответния ред, с посочен план за лечение и възстановяване.

Туризъм

При Неорганизиран (индивидуален) туризъм се представя:
- редовен документ за задгранично пътуване (паспорт) и копие от страниците на паспорта с установъчните данни и притежаваните валидни визи или разрешения за пребиваване;
- попълнено заявление по формуляр и 1 цветна снимка (паспортен формат; залепена);
- резервация от българско туристическо средство за подслон (хотел);
- резервация или двупосочен самолетен билет (при подаване на заявлението за виза може да се представи резервация, а при издаване на визата - самият билет) или доказателства за притежавани средства за завръщане.

При Организиран (индивидуален) туризъм се представя:
- туристически ваучер на изпращащия туроператор;
- общ списък на туристите от една група

Документи на организирани туристи могат да се подават само от акредитирани туроператори.

Многократна виза за краткосрочно пребиваване може да бъде издадена на чужденец, който:

 1. поддържа трайни делови контакти с български физически или юридически лица със стопанска цел или с търговски представителства на чуждестранни юридически лица, регистрирани в Република България, след представяне на документи, доказващи наличието на тези контакти;
 2. е инвестирал в Република България над 50 000 евро - въз основа на удостоверение от Агенцията за чуждестранни инвестиции;

 3. е упълномощен представител на лицата по т. 1 и 2;

 4. отговаря на условията по чл. 24, ал. 1, т. 2, 4, 6 и 11 от Закона за чужденците в Република България и е в състояние да удостовери това - при запазване на обичайното си местопребиваване в чужбина;

 5. има значителен принос за развитието на двустранните отношения с Република България;

 6. е член на семейство или роднина по възходяща или низходяща линия до втора степен на български граждани - при запазване на обичайното си местопребиваване в чужбина;

 7. притежава многократна виза за краткосрочно пребиваване, издадена от някоя от следните държави: Австралия, Австрия, Андора, Белгия, Ватикана, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Израел, Холандия, Ейре, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипър, Корея, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Македония, Малта, Малайзия, Монако, Нова Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сан Марино, САЩ, Словения, Словакия, Сърбия и Черна гора, Унгария, Финландия, Франция, Хърватска, Чехия, Чили Швейцария, Швеция, Япония, ако нейният срок на валидност е не по-малък от 12 месеца.

При подаване на заявление за издаване на виза за краткосрочно пребиваване кандидатът представя:

 • редовен документ за задгранично пътуване;
 • фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с положените визи и/или фотокопие на притежаваните разрешения за пребиваване;
 • попълнено заявление по формуляр и 1 цветна снимка (паспортен формат (3,5 х 4,5), залепена);
 • документи, обосноваващи заявлението за виза, и копия на тях;
 • доказателства, удостоверяващи притежаването на необходимите финансови средства за издръжка в размер минимум 50 евро за всеки ден от поискания със заявлението за виза престой или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута, но не по-малко от 500 евро, или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута, или документ за предплатени туристически услуги;
 • доказателства, удостоверяващи притежаването на необходимите финансови средства за осигуряване на настаняване, но не по-малко от 50 евро за всеки ден от поискания със заявлението за виза престой или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута, или документ за предплатени нощувки в туристическо средство за подслон, или покана-декларация от българско физическо лице, с която се удостоверява, че се осигурява подслон;
 • доказателства, удостоверяващи притежаването на необходимите финансови средства за напускане на страната или билет, а при влизане по суша или по вода с управлявано от лицето превозно средство - средства в размер най-малко 300 евро или тяхната равностойност в друга свободно конвертируема валута.

Виза за дългосрочно пребиваване - национална виза (тип „D”)

Издава се на чужденец, който желае да се установи продължително или постоянно в страната на едно от основанията, посочени в чл. 24 и 25 от Закона за чужденците в Република България.

Визата за дългосрочно пребиваване дава право на чужденеца да влезе еднократно в страната с право на пребиваване до 90 дни. Валидността на тази виза не може да надвишава 6 месеца. Това ограничение за пребиваване се прилага до получаване на разрешение за дългосрочно пребиваване от Дирекция „Миграция” на Министерство на вътрешните работи.

Забележка:
Дългосрочното пребиваване е:

 • продължително - с разрешен срок до една година;
 • постоянно - с разрешен неопределен срок.;

Разрешение за продължително пребиваване могат да получат чужденците, които:

 • желаят да извършват работа по трудово правоотношение след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика.
  За получаване на виза е необходимо да представят:
  - заверено копие от разрешението за работа.
 • осъществяват търговска дейност в страната по законоустановения ред, като в резултат на тази дейност са разкрити най-малко 10 работни места за български граждани, освен когато е уговорено друго в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България.

При първоначално влизане е необходимо да представят:

 • заверено копие от съдебното решение за вписване в Търговския регистър;
 • заверено копие от документа за данъчна регистрация;
 • заверено копие от документа за Булстат-регистрацията;
 • заверено копие от документа за регистрация в НОИ и документ за платени осигуровки за 10 български граждани, работещи по трудово правоотношение, ако такъв се изисква по закон;

При второ и следващо влизане е необходимо да представят:
- съдебно удостоверение за актуално състояние по фирменото дело;
- удостоверение от съответната данъчна служба по седалището на лицето за декларирани финансови резултати и платени данъци;
- удостоверение от НОИ, че лицето няма задължения към него;

Разрешение за постоянно пребиваване - могат да получат чужденците:

 • от българска народност;
  За получаване на виза е необходимо да представят:
  - документи, доказващи основанието за разрешаване на постоянно пребиваване.
 • две години след сключването на граждански брак с български гражданин или с постоянно пребиваващ в страната чужденец.
  За получаване на виза е необходимо да представят:
  - удостоверение за граждански брак.
 • малолетни и непълнолетни деца на български гражданин или на постоянно пребиваващ в страната чужденец, които не са встъпили в брак.
  За получаване на виза е необходимо да представят:
  - акт за раждане.
 • родители на български гражданин, когато му осигуряват дължимата по закон издръжка, а в случаите на припознаване или осиновяване - след изтичане на 3 години от припознаването или осиновяването.
  За получаване на виза е необходимо да представят:
  - декларация за съгласието на двамата родители.
 • пребивавали на законно основание без прекъсване на територията на страната през последните 5 години, като срокът за пребиваване, разрешен по чл. 24, ал. 1, т. 3, не се зачита.
  За получаване на виза е необходимо да представят:
  - документ, удостоверяващ, че кандидатът е пребивавал най-малко 5 години без прекъсване в Република България.
 • инвестирали в страната над 500 000 щатски долара по законоустановения ред.
  За получаване на виза е необходимо да представят:
  - документ, удостоверяващ, че са инвестирали в страната над 500 000 щатски долара.
 • които не са лица от български произход, родени на територията на Република България, изгубили са българското си гражданство по изселнически спогодби или по собствено желание и желаят трайно да се установят на територията на страната.
  За получаване на виза е необходимо да представят:
  - удостоверение за раждане;
  - документ от Министерство на правосъдието, че лицето не е български гражданин;
  - документ от общинската администрация на общината, на чиято територия лицето е живяло, преди да изгуби гражданството си, за вписване в регистъра на населението
 • които до 27 декември 1998 г. са влезли, пребивават или са родени на територията на Република България и чийто родител е сключил граждански брак с български гражданин.
  За получаване на виза е необходимо да представят:
  - копие от страниците на документа за задгранично пътуване, удостоверяващи влизането и пребиваването в Република България, ако лицето притежава такъв;
  - в случай, че лицето не представи такъв, се извършва проверка в информационните фондове на МВР;
  - органите на дирекция „Миграция” на МВР изискват документи за раждане, за сключен граждански брак на родителя или друг документ, удостоверяващ престоя на чужденеца в Република България

Горепосочените лица следва винаги да имат:
- редовен документ за задгранично пътуване;
- 2 бр. молба-образец;
- 2 бр. цветна снимка - 3,5/4,5 ;
- редовен документ за задгранично пътуване (паспорт) и копие от страниците на паспорта с установъчните данни, притежаваните валидни визи или разрешения за пребиваване и щемпела за последното влизане в страната;
- доказателства за осигурено жилище за времето на пребиваване в страната;
- доказателства за осигурена издръжка за времето на пребиваване в страната;
- задължителни застраховки и осигуряване за времето на пребиваване в страната;

Изключения от общите правила за дългосрочно пребиваване
Разрешение за пребиваване в Република България, без да са налице изискванията на Закона за чужденците в Република България, могат да получат чужденците, които имат заслуги към Република България в обществената и икономическата сфера, в областта на националната сигурност, науката, технологията, културата или спорта.

За получаване на виза е необходимо да представят:
- Документ за заслугите в съответната сфера, издаден от съответния министър, с изключение на случаите, свързани с националната сигурност
Срокове за обработване на искания за визи от консулските служби на Република България  Търси имот

Реф.№


Тип имот


Местоположения


Град


Тип на сделка


от   до EUR


Търси
  Новини

  Информацияcopyrights